ภาพกิจกรรม
การประชุมประชาคมตำบลบางชนะ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ปี พ.ศ.2564 วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
2689
2 เมษายน 2564

การประชุมประชาคมตำบลบางชนะ

เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565)

เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ปี พ.ศ.2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ