ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563
20 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ 2563
19 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งผูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการคลองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
19 พฤษภาคม 2564

0


คำสั่งแต่งตั้งผูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการคลองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปีพ.ศ.2564
18 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณ ปีพ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
17 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
17 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.บางชนะ
26 ตุลาคม 2563

0


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.บางชนะ

เอกสารแนบ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินก่อนทำการซ่อมแซมและปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 ตุลาคม 2563

0


คำสั่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินก่อนทำการซ่อมแซมและปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
30 พฤศจิกายน 542

0


ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
30 พฤศจิกายน 542

0


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง
30 พฤศจิกายน 542

0