รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
ผลการประเมิน LPA 2566
9 ตุลาคม 2566

0


ผลการประเมิน LPA 2566

เอกสารแนบ
ผลการประเมิน LPA ประจำปี 2565
19 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการประเมิน LPA ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คะแนน LPA ประจำปี 2564
7 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับคะแนน LPA ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คะแนน LPA ประจำปี 2562
5 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คะแนน LPA ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คะแนน LPA ประจำปี 2563
5 กรกฎาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คะแนน LPA ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คะแนน-LPA-2561
30 พฤศจิกายน 544

0


รายงานผลการประเมิน LPA 2562
30 พฤศจิกายน 544

0