องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 :: www.bangchana.go.th ::

นายณัฐวุฒิ ดวงมุสิก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

099-449-1463

พ.จ.ต. วารินทร์ รักสวัสดิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

089-874-0425

  • วิสัยทัศน์

    “ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

ข่าวสารชาวอบต.บางชนะ

กิจกรรมชาวอบต.บางชนะ

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เพลง "สดุดีพระแม่ไทย"
7 สิงหาคม 2562

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง อบต.บางชนะ เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)