แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

265      ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
        1.จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
        2.พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค
        3.การจัดระบบผังเมือง
       ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
       1.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน
       2.การส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์
       3.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาภาคเกษตร
      ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
      1.เพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน
      2.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      3.ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
       ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
     1.งานป้องกันส่งเสริมสุขภาพอนามัย
      ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านสังคม
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
     1.งานสวัสดิการสังคม
     2.งานสังคมสงเคราะห์ในชุมชน
     3.การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน
       ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
     1.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
     2.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
     1.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
     2.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ
     3.การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
     4.การปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
30 พฤศจิกายน 542

288


 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ   7 ประเด็น  ประกอบด้วย
     ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านสังคม
     ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
30 พฤศจิกายน 542

281


           
           ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะในช่วงสามปี

    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะในช่วงสามปี   ตามวิสัยทัศน์
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะมียุทธศาสตร์ และแนวทาง
การพัฒนาเช่นเดียวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   ทั้งนี้   เพราะการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
บางชนะต้องดำเนินการไปพร้อมกันทุกด้าน จึงมียุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ และ19 แนวทางการพัฒนา