กองช่าง
 • พ.จ.ต. วารินทร์ รักสวัสดิ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ โทร. 089-874-0425

 • นายพงศ์ธวัช เวฬุธนราชิน

  ผู้อำนวยการกองช่าง โทร. 0831809879

 • นายสมชาย กิตติพรรณราย

  นายช่างโยธาอาวุโส

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

 • นางสาวภัสราภรณ์ คงหวัง

  ผช.ธุรการ

 • นายเดชณรงค์ แก้วมีศรี

  คนงานสวน