สำนักงานปลัด
 • พ.จ.ต. วารินทร์ รักสวัสดิ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ โทร 089-874-0425

 • ว่าง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นางสาวนพณัช ภวิลสิษฐ

  หัวหน้าสำนักงานปลัด โทร 086-4790503

 • นางศิริรัตน์ พันธจินา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางพัชราภรณ์ ไชยสอาด

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางอรุณี ทองทรัพย์

  ผ.ช.นักทรัพยากรบุคคล

 • นางธันยธรณ์ โอทอง

  ผ.ช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวกฤติยาพร โอทอง

  ผ.ช.พัฒนาชุมชน