คณะผู้บริหาร
 • นายณัฐวุฒิ ดวงมุสิก

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ โทร 099-449-1463

 • นางจารุณี โชติกรภัทรกุล

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ โทร 081-6761177

 • นายทนงศักดิ์ ช่วยรอด

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ โทร 0878748574

 • นายชลิต โอทอง

  เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ โทร 081-5371788