กองคลัง
 • พ.จ.ต. วารินทร์ รักสวัสดิ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ โทร. 089-874-0425

 • นางนิสรีนา วงศ์ชัยยิด

  ผู้อำนวยการกองคลัง โทร. 066-164-2556

 • นางสาวเสาวนี พิมลศรี

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวเบ็ญจมาศ พันธ์สีแก้ว

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • นายพันธศักดิ์ ทรัพย์สิน

  เจ้าพนักงานพัสดุ