สมาชิกสภา อบต.
 • นางประทีป ศรีวัยพราหมณ์

  ประธานสภา เบอร์โทร.089-0335013

 • นางสาวปณิชา โอทอง

  รองประธานสภา เบอร์โทร.089-6512122

 • นายพิทักษ์ วตะภรณ์

  สมาชิกสภาฯ ม.1 เบอร์โทร.086-4985188

 • นางจีรนันท์ ทองทรัพย์

  สมาชิกสภาฯ ม.2 เบอร์โทร.089-4704921

 • นายขจร เพชรอนันตกุล

  สมาชิกสภาฯ ม.3 เบอร์โทร.082-4215812

 • นางสาวปณิชา โอทอง

  สมาชิกาภาฯ ม.4 เบอร์โทร.089-6512122

 • นางสาวกัญญธนัฎฐ์ แผ้วชนะ

  สมาชิกสภาฯ ม.4 เบอร์โทร 094-6022920

 • นางประทีป ศรีวัยพราหมณ์

  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เบอร์โทร.089-0335013