ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
รายงานสรุปสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต
12 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
ระเบียบสภาอบต.บางชนะ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอบัญญัติท้องถื่น พ.ศ.2565
5 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
4 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
4 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
30 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
กฎหมายกระจายอำนาจ
30 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
30 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567
30 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
30 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
30 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา(ฉบับที่3) พ.ศ.2562
30 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7)พ.ศ.2562
30 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ.2562
30 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ.2562
30 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562
30 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปสาระสำคัญระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562
30 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
30 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
30 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ