คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
26 มกราคม 2565

121


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
17 มีนาคม 2564

124


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
17 มีนาคม 2564

98


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
17 มีนาคม 2564

121


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับบริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาญิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
17 มีนาคม 2564

102


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับบริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาญิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับบริการประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
17 มีนาคม 2564

123


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับบริการประชาชน การรับชำระภาษีป้าย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสำหรับบริการประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
17 มีนาคม 2564

115


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับบริการประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึกคำร้องเรียน
17 มีนาคม 2564

103


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกคำร้องเรียน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำขอขั้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
17 มีนาคม 2564

124


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอขั้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ
17 มีนาคม 2564

120


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ
17 มีนาคม 2564

117


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ