สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการเมือง การบริหาร
25 เมษายน 2565

0  ด้านการเมือง

     คณะผู้บริหาร    จำนวน  3  คน

 

1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  1  คน
2.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  2  คน
3.เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  1  คน

    สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  6  คน
  ด้านการบริหาร
    จำนวนบุคลากร    จำนวน   9   คน
สมาชิกสภาอบต จำนวน 6 คน


       สำนักปลัด  จำนวน  4   คน

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ จำนวน  1  คน
2.หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน  1  คน
3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน  1 คน
4.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  1 คน

กองคลัง  จำนวน  4   คน

1.นักบริหารงานคลัง จำนวน  1   คน
2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน  1   คน
3. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน  1   คน
4.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน  1   คน  

      กองช่าง จำนวน  4   คน

1.นักบริหารงานโยธา จำนวน  1   คน
2.นายช่างโยธา จำนวน  1   คน


                  
  

ด้านสังคม
30 พฤศจิกายน 542

0   การศึกษา
     -โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน    2   แห่ง
         (โรงเรียนวัดประสิทธาราม,โรงเรียนบ้านคลองสุข)
   สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     -วัด/สำนักสงฆ์    จำนวน  2   แห่ง
         (วัดบางขยาราม,วัดประสิทธาราม)
   การสาธารณสุข
     -สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน  2   แห่ง
       (สถานีอนามัยตำบลบางชนะ,สถานีอนามัยปากจ่าแก้ว)
     -อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ จำนวน  100 %
   มวลชลจัดตั้ง
     - ลูกเสือชาวบ้าน   1   รุ่น  จำนวน   110   คน
     - สมาชิก อปพร.   2  รุ่น   จำนวน     40  คน
ด้านเศรษฐกิจ
30 พฤศจิกายน 542

0 อาชีพหลักของประชาชนตำบลบางชนะ
  1. ประมง
   2. ทำสวน
  3. รับจ้าง
     4. เลี้ยงสัตว์
      5. รับราชการ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30 พฤศจิกายน 542

0
    แหล่งน้ำธรรมชาติ
        -แม่น้ำ,ลำห้วย     5   สาย
        -บึง,หนองน้ำอื่นๆ   -   สาย
  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
        - ป่าชายเลน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
30 พฤศจิกายน 542

0 การคมนาคม  จากหมู่บ้านถึงองค์การบริหารส่วนตำบล

 

หมู่ที่ 1  (บ้านบางชนะบน) โดยพาหนะรถระยะทาง  1  กิโลเมตร ใช้เวลา  5  นาที
หมู่ที่ 2 (บ้านคลอกรูด) โดยพาหนะรถระยะทาง  1  กิโลเมตร ใช้เวลา  5  นาที
หมู่ที่ 3 (บ้านบางชนะล่าง) โดยพาหนะรถระยะทาง  1  กิโลเมตร ใช้เวลา  5   นาที
หมู่ที่ 4 (บ้านคลองสุข) โดยพาหนะรถระยะทาง  4  กิโลเมตร ใช้เวลา  20  นาที
หมู่ที่ 6 (บ้านคลองริ่ว) โดยพาหนะรถระยะทาง  6  กิโลเมตร ใช้เวลา  25  นาที

 

            
การโทรคมนาคม
  - โทรศัพท์สาธารณะ  3  แห่ง
  
การไฟฟ้า
         มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  มี

 

หมู่ที่  1  จำนวน     119     ครัวเรือน
หมู่ที่  2  จำนวน     64     ครัวเรือน
หมู่ที่  3 จำนวน     52     ครัวเรือน
หมู่ที่  4  จำนวน    187     ครัวเรือน
หมู่ที่  6 จำนวน    139    ครัวเรือน 

 

 

ประชากร
30 พฤศจิกายน 542

0จำนวนประชากรตำบลบางชนะ
 

ตำบล/หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่1บ้านบางชนะบน

175

166

341

หมู่ที่2บ้านคลองกรูด

82

91

173

หมู่ที่3บ้านบางชนะล่าง

77

91

168

หมู่ที่4บ้านคลองสุข

279

320

599

หมู่ที่6บ้านคลองริ่ว

225

233

458

รวม

838

901

1,739


(ที่มา: สำนักงานทะเบียนราษฎร์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี วันที่ 30  เมษายน  2553)

 

 

 

เขตปกครอง
30 พฤศจิกายน 542

0


 
       ตำบลบางชนะประกอบด้วยหมู่บ้าน   จำนวน   5  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย
 

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวน (ครัวเรือน)

1

บ้านบางชนะบน

119

2

บ้านคลองกรูด 

64

3

บ้านบางชนะล่าง

52

4

บ้านคลองสุข 

187

6

บ้านคลองริ่ว

139

 

รวม

561   ครัวเรือน

(ที่มา: สำนักงานทะเบียนราษฎร์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี วันที่ 30  เมษายน  2553 )

สภาพทั่วไป
30 พฤศจิกายน 542

0     ที่ตั้ง
         ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะตั้งอยู่หมู่ที่ 1(บ้านเลขที่ 46  หมู่ที่ 1  ตำบลบางชนะ  
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ประมาณ8กิโลเมตร  
และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง   ดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อ่าวบ้านดอน
  ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำตาปี  ตำบลคลองฉนาก  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลคลองฉนาก  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางใบไม้  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เนื้อที่
        ตำบลบางชนะมีเนื้อที่ประมาณ 12.90 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,062 ไร่
   ภูมิประเทศ
         มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่าน  น้ำท่วมถึงตลอดปีเพราะอยู่ใกล้ทะเล มีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม