ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
19 มกราคม 2565

0


 

นายณัฐวุฒิ  ดวงมุสิก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
โทร. 099-449-1463

 

      

นางจารุณี โชติกรภัทรกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
โทร. 081-676-1177

 

นายทนงศักดิ์  ช่วยรอด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
โทร.087-874-8574

 

นายชลิต   โอทอง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
โทร.081-537-1788