การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565
10 กุมภาพันธ์ 2565

76


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564
16 พฤษภาคม 2564

104


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
26 เมษายน 2564

141


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลบางชนะ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
26 เมษายน 2564

134


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลบางชนะ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ