การแต่งตั้งรักษาราชการแทน
แต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
12 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
มอบหมายให้รองนายกและปลัดอบต.รักษาราชการแทนนายกอบต
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มอบหมายให้รองนายกและปลัดอบต.รักษาราชการแทนนายกอบต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดอบต.บางชนะ
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดอบต.บางชนะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองคลังอบต.บางชนะ
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองคลังอบต.บางชนะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองช่างอบต.บางชนะ
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองช่างอบต.บางชนะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดอบต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่
25 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งผูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการคลองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
19 พฤษภาคม 2564

0


คำสั่งแต่งตั้งผูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการคลองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
8 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนผอ.คลัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดอบต.บางชนะ
1 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดอบต.บางชนะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าปลัด
4 มีนาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าปลัด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
23 สิงหาคม 2559

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผอ.ช่าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ