รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
16 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2
20 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม2565)
5 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2564-มีนาคม2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
22 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
15 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และแผนดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
9 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และแผนดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
5 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1
5 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ