แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
26 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานประจำปี 2567
10 ตุลาคม 2566

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนดำเนินงานประจำปี 2567 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่1)
21 กุมภาพันธ์ 2566

26


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) (ฉบับที่1)
16 กุมภาพันธ์ 2566

29


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) (ฉบับที่1) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 ตุลาคม 2565

90


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
29 กันยายน 2564

115


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 2
29 กันยายน 2564

151


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28 กันยายน 2564

123


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่1)
29 เมษายน 2564

150


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่1)

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 ตุลาคม 2563

191


แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
24 มกราคม 2563

227


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
30 พฤศจิกายน 542

211

บัญชีสรุปโครงการบัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ     (พ.ศ.2554-2556)
รวบรวมยุทธต่างๆตามไฟล์แนบคะ

  

การกำหนดห้วงเวลาและรูปแบบการติดตามและประเมินผล
30 พฤศจิกายน 542

229


การติดตามผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
30 พฤศจิกายน 542

273


วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

224การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฎิบัติและการติดตาม
30 พฤศจิกายน 542

215

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฎิบัติและการติดตามผล
สัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาสามปี
  (พ.ศ 2554-2556) 
โดยประเมินเป็นสองส่วน ตามแบบประเมิน 7.2 และ 7.3
 
รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ

 

แผนการดำเนินงานปี 2558
30 พฤศจิกายน 542

207


ประกาศแผนทุจริต 5 ปี
30 พฤศจิกายน 542

198


ประกาศแผนทุจริต ปี 60
30 พฤศจิกายน 542

206


ประกาศแผนทุจริต ปี 61
30 พฤศจิกายน 542

216