มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 มีนาคม 2565

59


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
31 มีนาคม 2565

90


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลปรโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
31 มีนาคม 2565

63


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลปรโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
31 มีนาคม 2565

65


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
31 มีนาคม 2565

65


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
31 มีนาคม 2565

59


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
31 มีนาคม 2565

66


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อบต.
31 มีนาคม 2565

62


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อบต. ได้ที่นี่

เอกสารแนบ