วิสัยทัศน์/พันธกิจ
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
30 พฤศจิกายน 542

0    1.เศรษฐกิจเติบโต   สมดุล
    2.มีน้ำ  อุปโภค  บริโภคทั่วถึง
    3.การคมนาคมสะดวก  โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง
    4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   สังคมสันติสุข
    5.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ( Good  Governance )
    6.ประชาชนทุกเพศ วัย  มีสุขภาพดี
    7.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  อนุรักษ์ต้นน้ำ ทะเลป่าชายเลน  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พันธกิจ
30 พฤศจิกายน 542

0   

หัวข้อ วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พิทักษ์สิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 พันธกิจ

          -  สร้างระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล

          -  จัดให้น้ำ  อุปโภค  บริโภค อย่างทั่วถึง

          -  พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง ให้สะดวก  และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้มั่นคง

          -  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ลดอบายมุข  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีการกินดี  อยู่ดี

          -  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  สู่การบริหารจัดการที่ดี  ให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และ 

                 ประชาชน

          -  ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย  และจิตใจ  ทุกเพศ  วัย  อย่างทั่วถึง

          -  กำจัดขยะ  สิ่งปฏิกูล  มลพิษ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาป่าชายเลนเป็นแหล่งท่องเที่ยว

  จุดมุ่งหมายการพัฒนา

          ๑.  เศรษฐกิจเติบโต   สมดุล

          ๒.  มีน้ำ  อุปโภค  บริโภคทั่วถึง

          ๓.  การคมนาคมสะดวก  โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง

          ๔.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   สังคมสันติสุข

          ๕.  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ( Good  Governance )

          ๖.  ประชาชนทุกเพศ วัย  มีสุขภาพดี

          ๗.  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  อนุรักษ์ต้นน้ำ ทะเลป่าชายเลน  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 

 

 

   

 

คำขวัญ/วิสัยทัศน์
30 พฤศจิกายน 542

0


คำขวัญ
               ล่องห้าคลอง  ชมสองอาราม 

            นกน้ำอ่าวสุข  ชุกชุมหิ่งห้อย 

       ลิงน้อยป่าแสม  แลธรรมชาติป่าลำพู

วิสัยทัศน์
         ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา

          นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

                  พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

             น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง