คู่มือบริการประชาน
คู่มือสำหรับประชาชน
19 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
27 ตุลาคม 2563

0


คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

เอกสารแนบ
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
15 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

คู่มือสำหรับประชาชน
27 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564
27 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
27 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
15 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
15 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
14 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
13 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
13 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
13 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปกฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
27 พฤศจิกายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ