รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ พศ.2566
14 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
17 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลบางชนะ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลบางชนะ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ