แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
21 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
16 กุมภาพันธ์ 2566

31


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10 กุมภาพันธ์ 2565

86


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏกิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
1 กรกฎาคม 2564

92


หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏกิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
12 มีนาคม 2564

142


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ