แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ทบทวนครั้งที่1.2566(พ.ศ.2566-2570)ทบทวนครั้งที่1.2566 แก้ไขครั้งที่2.2566
8 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ทบทวนครั้งที่1.2566 (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนรั้งที่1.2566เปลี่ยนแปลงครั้งที่2.2566
8 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาอบต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1.2566 เพิ่มเติมครั้งที่2.2566
8 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1.2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2.2566
8 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่1)
8 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
19 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนา 66-70
16 กุมภาพันธ์ 2566

44


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนา 66-70 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4.2565
29 มิถุนายน 2565

50


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4.2565 ได้ที่นี่
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1.2565
29 มิถุนายน 2565

65


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1.2565
29 มิถุนายน 2565

82


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
11 มีนาคม 2565

84


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3
11 มีนาคม 2565

91


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565
11 มีนาคม 2565

111


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 เปลี่ยนแปลงฉบับที 1
11 มีนาคม 2565

86


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 เปลี่ยนแปลงฉบับที 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
2 กุมภาพันธ์ 2565

111


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1
5 สิงหาคม 2564

133


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
30 พฤศจิกายน 542

229


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีเอกสารแนบท้ายประกาศ